MENUZOEKEN
Ga naar de homepage

Vakantie, verzuim en verlof

We maken gebruik van Parro om met ouders te communiceren. Dit bevalt ons (en de meeste ouders) erg goed. Het komt de kinderen ten goede dat de lijntjes tussen school en ouders kort zijn. We vragen ouders om ziekmeldingen zoveel als mogelijk per Parro aan de leerkracht(en) te communiceren. Ook quarantaineverplichtingen, begrafenissen of afwezigheid door medische oorzaak (ziekenhuis, huisarts, tandarts en orthodontist) kunnen prima per Parro aan de leerkracht gemeld worden.    

Voor de volgende zaken vragen we een verlofaanvraag te doen bij de directie (info@glashorst.nl of via de website of per Parro aan Jaap Rommelaar):

-         Een dag(deel) vrij i.v.m. huwelijken;
-         Vrij i.v.m. huwelijksjubilea (12½, 20, 35, etc.) van (groot)ouders;
-         Een dag(deel) vrij i.v.m. verlengde vakantie;
-         Een dag(deel) vrij i.v.m. sportieve- of hobbyverplichtingen;
-         Een dag(deel) vrij i.v.m. verhuizing;
-         Een dag(deel) vrij i.v.m. religieuze feestdagen;
-         Een dag(deel) vrij i.v.m. coaching/therapie/onderzoek / etc.;
-         Vrij i.v.m. ernstige ziekte in de familie- of vriendenkring;
-         Een dag(deel) vrij i.v.m. overleden huisdieren;
-         Een dag(deel) vrij i.v.m. bezoek aan kapper, gemeentehuis etc.;
-         Eerder op de ochtend of middag weg of later komen
-         Andere bijzonderheden

Er zijn voor veel van bovenstaande gelegenheden genoeg redenen te bedenken om verlof te verlenen. We denken als school graag mee, wel doen we dit graag in overleg. Uw kind is 25,5 uur per week leerplichtig en wij hebben als school de verantwoordelijkheid om toegekend verlof te verantwoorden. Dit moet altijd via de directie verlopen.

Klik hier voor het aanvraagformulier voor verlof

ontwerp | HFCM onderwijs realisatie | web2work