MENUZOEKEN
Ga naar de homepage
Medezeggenschapsraad (MR) van de Glashorst

Samenstelling:
Sadé Appeldoorn: voorzitter (oudergeleding) 
vacature (oudergeleding)
Audrey Diepeveen: GMR (oudergeleding)

Elise de Groot: lid OR (personeelsgeleding)
Denise de Ridder GMR (personeelsgeleding)
Lenny Lourens: secretariaat (personeelsgeleding)

Aanspreekpunt:
e-mail MR Glashorst: mr@glashorst.nl

Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer om de 8 weken overleg. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, of de wijze waarop ouders meehelpen in de school. In de wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in de school tegen o.a. discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen op school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

Samenstelling medezeggenschapsraad
In het basisonderwijs bestaat de raad uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. De leden van de oudergeleding komen via verkiezingen in de MR. De leden van de personeelsgeleding hebben bij toerbeurt zitting in de MR. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat de wijze waarop verkiezingen gehouden worden.

Taken medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De wet geldt voor alle scholen, behalve voor hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs. Vanuit de MR is er ook een afvaardiging aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit is de MR van de schoolvereniging.

MR of OR?
De MR en de ouderraad (OR) spannen zich in om samen met het team van de Glashorst een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.
ontwerp | HFCM onderwijs realisatie | web2work