MENUZOEKEN
Ga naar de homepage

Privacy, vertrouwen en klachten

 

 

Vertrouwenspersoon

Henkjan Ebbers

 

Klachten

Ondanks alle inzet kan het voorkomen dat u klachten heeft over de school of over het functioneren van personeel. We vragen u, wat betreft de benadering van personen, de volgende volgorde te hanteren bij het in gesprek gaan over klachten:
 

1. Groepsleerkracht
2. Directie (info@glashorst.nl)
3. Directeur-bestuurder (info@vpcodeviermaster.nl)
4. Aangestelde externe vertrouwenspersonen (088-3556000)
5. Vertrouwensinspecteur onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl)

 

 

Zie de schoolgids voor meer informatie.

 

 

Privacy

 

Als school zijn wij bekend met de Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG die per 25 mei 2018 is ingegaan. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Onze school heeft bij de CED-Groep aan een AVG bewustwordingsprogramma deelgenomen. Daaruit zijn afspraken opgesteld om als school te kunnen voldoen aan deze AVG. Binnen VPCO De Viermaster is een bovenschoolse Security Officer aangesteld, die samen met de verschillende scholen verantwoordelijk is voor en toezicht houdt op de invoering van de AVG op alle niveaus binnen VPCO De Viermaster.

De volgende hoofdzaken zijn inmiddels door ons gerealiseerd:
- Het laten opstellen van verwerkingsovereenkomsten, zodat duidelijk is hoe externe partijen onze gegevens verwerken. 
- Het invoeren van bovenschoolse beleidsdocumenten rond privacy, zodat de AVG-afspraken geborgd worden.
- Het aanstellen van een externe Functionaris Gegevensverwerking die eventuele datalekken registreert en met de Security Officer bespreekt hoe het scenario zich niet meer kan herhalen.
- Het invoeren van een nieuw inschrijfformulier dat voldoet aan de eisen van de AVG.
- Onze schoolvereniging plaatst geen foto’s en deelt geen contactgegevens van haar personeel of leerlingen, zonder dat daarvoor eerst toestemming is gevraagd. 

Wanneer u vragen heeft over de AVG, dan kunt u contact opnemen met security@vpcodeviermaster.nl.
Als Glashorst willen we zorgvuldig omgaan met de privacy van de aan ons toevertrouwde kinderen

Voor meer info: https://www.vpcodeviermaster.nl/Organisatie/Privacy

ontwerp | HFCM onderwijs realisatie | web2work