MENUZOEKEN
Ga naar de homepage
Bekijk onze foto's

Kwaliteitskaarten


Op C.b.s. "de Glashorst" werken we met kwaliteitskaarten.
Hierop beschrijven wij, heel in het kort, de kwaliteit waar wij voor staan.

Identiteit


Op de Glashorst...
- kennen en respecteren de leerkrachten de grondslag van de school.
- werken de leerkrachten zoveel mogelijk vanuit de grondslag van de school.
- besteden de leerkrachten in hun lessen expliciet aandacht aan normen en waarden.
- lezen de leerkrachten uit de Bijbel of vertellen daaruit en kunnen de verhalen toepassen op deze tijd.
- verbinden we onze levensbeschouwelijke identiteit aan onze pedagogische visie.
- besteden we aandacht aan/ vieren we de christelijke feestdagen.
- is er vertrouwen in de leerlingen en de collega’s.
- wordt grof taalgebruik niet getolereerd/ houden we rekening met ons taalgebruik.
- zingen we uit meerdere bundels met christelijke liederen.
- beginnen we de schooldag en sluiten we die dag af met een lied en/of gebed.
- kunnen we goed omgaan met de diversiteit van verschillende kerken.

Schoolklimaat


Op de Glashorst...
- ontvangen de ouders maandelijks een nieuwsbrief en jaarlijks een schoolgids (of een wijziging daarvan).
- worden spreekavonden en inloopavonden georganiseerd.
- organiseren we activiteiten die passen bij de doelen van de school.
- besteden we systematisch aandacht aan het welbevinden van de leerlingen.
- zijn de leerkrachten betrokken op elkaars werk en dragen we samen de verantwoordelijkheid voor de gehele school.
- tonen de leerlingen en leerkrachten, ook buiten de lessen, in gedrag en taal respect voor elkaar.
- pakken we discriminatie, intimidatie en geweld actief aan.
- reageren leerkrachten direct en adequaat op pestgedrag.
- voelen leerlingen, ouders en leerkrachten zich geen nummer.
- heeft de schoolleiding een gewillig oor en ondersteunt bij conflicten.

Pedagogisch klimaat


Op de Glashorst...
- streven we naar een sfeer waarin leerlingen en leerkrachten zich veilig en geborgen voelen.
- gebruiken we normen en waarden die voortkomen uit de christelijke identiteit.
- stimuleren we zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen.
- streven we naar een klimaat waar een ieder zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt.
- zorgen we voor een ordelijke en functionele leeromgeving.
- bevorderen we het onderling respect bij de leerlingen.
- ondersteunen we het zelfvertrouwen van de leerlingen.
- hanteren we duidelijke omgangsregels die op schoolniveau zijn afgesproken.

Didactisch handelen


De leerkrachten van de Glashorstschool...
- besteden veel aandacht aan orde en ordelijkheid.
- zorgen voor veel structuur.
- besteden veel aandacht aan basisvaardigheden.
- geven directe instructie.
- motiveren de kinderen goed voor hun werk.
- werken met basisstof, herhalingsstof en verrijkingsstof.
- hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen.

Leertijd


Op de Glashorst...
- is veel tijd ingeroosterd voor:
. rekenen en wiskunde
. taal (activiteiten)
. sociaal emotionele ontwikkeling
- wordt er gewerkt vanuit een rooster.
- realiseren de leerkrachten de geplande onderwijstijd.
- wordt onnodig verlies van onderwijstijd tegengegaan.
- werken de leerkrachten doelgericht / ze weten wat ze willen bereiken.
- weten de leerlingen wat ze moeten doen als ze klaar zijn.
- voorkomen leerkrachten ordeverstoringen.

Beroepshouding


Op de Glashorst...
- stellen de leerkrachten zich collegiaal op.
- voelen de leerkrachten zich (mede) verantwoordelijk voor het welbevinden van collega's en leerlingen (en voor de school als geheel).
- nemen de leerkrachten actief deel aan de diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten.
- hebben de leerkrachten een open houding ten opzichte van kinderen en ouders.
- hebben de leerkrachten een gezonde dosis humor en zijn enthousiast.
- denken de leerkrachten in kwaliteit en niet in uren.
- weten de leerkrachten een goed pedagogisch klimaat te creëren.
- stellen leerkrachten zichzelf en het klaslokaal open voor anderen (voor met name collega's).
- voeren de leerkrachten de toegekende taken adequaat uit.
- leveren leerkrachten een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de school.

Afstemming


Op de Glashorst...
- volgende leerkrachten de vorderingen van hun leerlingen systematisch.
- analyseren de leerkrachten de vorderingen van de leerlingen om vast te stellen wat de aanpassingen van het aanbod en/of het onderwijsleerproces moeten zijn voor de groep.
- stemmen de leerkrachten de instructie en verwerking af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
- past het taalgebruik van de leerkrchten bij de taalbehoefte van de leerlingen.

Handelingsgericht werken in de groep


Op de Glashorst...
- worden zorgbesprekingen (groepsbesprekingen georganiseerd).
- worden leerlingbesprekingen georganiseerd.
- volgen de leerkrachten de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.
- verzamelen de leerkrachten systematisch gegevens van hun leerlingen.
- analyseren en interpreteren de leerkrachten de toetsresultaten en gegevens van hun leerlingen.
- kunnen de leerkrachten de op basis van het groepsoverzicht de leerlingen voor de belangrijkste vakken clusteren in drie groepen (welke leerlingen horen bij elkaar gelet op hun onderwijsbehoeften).
- beschikken de leerkrachten over voldoende signaleringsvaardigheden.

Opbrengstgericht werken


Op de Glashorst...
- zorgt de leerkracht voor een goed pedagogisch klimaat.
- toont de leerkracht een grote betrokkenheid met de klas en op de school in zijn geheel.
- heeft de leerkracht oog voor alle kinderen.
- beschikt de leerkracht over de nodige flexibiliteit.
- zorgt de leerkracht voor orde en netheid.
- kan een leerkracht goed organiseren.
- besteedt de leerkracht veel tijd aan rekenen en taal.
- hanteert de leerkracht het BHV (basis-, herhalings- en verdiepingsstof) model vanuit een klassikale instructie.
- stelt de leerkracht haalbare doelen.
- kan de leerkracht toetsgegevens analyseren en interpreteren.
- heeft de leerkracht kennis van de leerlijnen van de hoofdvakken.

Rekenen en Wiskunde


Op de Glashorst...
- worden de leerinhouden voor rekenen en wiskunde aangeboden tot en met het niveau van groep 8.
- sluiten de leerinhouden voor rekenen en wiskunde in de verschillende leerjaren op elkaar aan. Er is een doorgaande lijn.
- wordt structureel aandacht geschonken in de groepen 1 en 2 aan rekenactiviteiten.
- is veel tijd ingeroosterd voor rekenen en wiskunde.
- maken de leerkrachten efficiënt gebruik van de geplande tijd voor rekenen en wiskunde.
- realiseren leerkrachten een taakgerichte werksfeer tijdens de lessen rekenen en wiskunde.
- besteden de leerkrachten veel aandacht aan het automatiseren.
- dragen de leerkrachten met behulp van leer- en hulpmiddelen bij aan een ondersteunende leeromgeving.

Taalleesonderwijs


Op de Glashorst...
- wordt in groep 1 en 2 veel aandacht besteed aan geletterdheid, mondelinge taalvaardigheid en woordenschatonderwijs.
- wordt in groep 1 en 2 gericht aandacht besteed aan klanken en letters.
- is men sterk gericht op de taalleesontwikkeling van de leerlingen.
- hanteert men een taalmethode die voldoet aan de kerndoelen.
- volgt men de taalleesontwikkeling met adequate middelen op schoolniveau.
- wordt het technisch lezen gegeven tot en met groep 8.
- beschikt met over (streef)doelen per groep van de (taal)leesontwikkeling.
- signaleren en interveniëren de leraren van groep 3 tijdig.
- combineren de leerkrachten leestechniek, leesbegrip en leesplezier.

Contacten met ouders


Op de Glashorst...
- betrekken we ouders, waar mogelijk, bij schoolactiviteiten.
- luisteren we naar opvattingen en verwachtingen van ouders over het onderwijs en houden daar, waar mogelijk, rekening mee.
- informeren we ouders over actuele zaken via een maandelijkse nieuwsbrief, een drie keer per jaar uit te geven schoolkrant en een website (www.glashorst.nl).
- informeren we ouders over school middels een jaarlijks bijgewerkte schoolgids.
- hanteren we toetsen en testen als een intern sturingsmiddel voor beter onderwijs.
- hechten we waarde aan de bevindingen van ouders, rondom de ontwikkeling van hun kind op school en thuis.
- infomeren we ouders ten minste drie keer per jaar over de voortgang en de ontwikkeling van hun kind(eren).
- doen we een beroep op de ouders bij de uitvoering van de opdrachten die leerlingen thuis moeten maken.

Download hier de uitkomsten van de ouderenquete 2014
Download hier de uitkomsten van de vragenlijst Sociale Veiligheid (ouders) 2012
ontwerp | HFCM onderwijs realisatie | web2work